تابلوهای هنری سه بعدی بسیار زیبایی از هزاران نی نوشیدنی توسط هنرمند با استعداد کره سانگ سیک هونگ خلق شده است.

در این آثار خلاقانه، او از چشم ها، دست ها و چهره انسان الهام گرفته است.

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان