۸۹۸۷۹۸۹۷ (9)

نوروزر در خیلی از کشور های مانند پاکستان – افغانسان – قزاقستان و … مانند ایران با شکوه و زیبایی خاص خود برگزار میشود در این مطلب نگاهی به جشن های خیابانی قزاق ها برای نوروز خواهیم کرد

۸۹۸۷۹۸۹۷ (8)  ۸۹۸۷۹۸۹۷ (1) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (2) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (3) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (4) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (5) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (6)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان