عکسهای مراسم خاکسپاری مرحوم مرتضی پاشایی

تصاویر مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی

خاکسپاری مرتضی پاشایی (1)

خاکسپاری مرتضی پاشایی (2) خاکسپاری مرتضی پاشایی (3) خاکسپاری مرتضی پاشایی (4) خاکسپاری مرتضی پاشایی (5) خاکسپاری مرتضی پاشایی (6) خاکسپاری مرتضی پاشایی (7) خاکسپاری مرتضی پاشایی (8) خاکسپاری مرتضی پاشایی (9) خاکسپاری مرتضی پاشایی (10)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان