عکسهای مراسم سوم مرحوم مرتضی پاشایی

عکسهای مراسم ختم مرتضی پاشایی

تصاویر مراسم سومین روز درگذشت مرتضی پاشایی

سوم مرتضی پاشایی (1)

سوم مرتضی پاشایی (2) سوم مرتضی پاشایی (3) سوم مرتضی پاشایی (4) سوم مرتضی پاشایی (5) سوم مرتضی پاشایی (6) سوم مرتضی پاشایی (7) سوم مرتضی پاشایی (8) سوم مرتضی پاشایی (9) سوم مرتضی پاشایی (10) سوم مرتضی پاشایی (11) سوم مرتضی پاشایی (12) سوم مرتضی پاشایی (13) سوم مرتضی پاشایی (14) سوم مرتضی پاشایی (15) سوم مرتضی پاشایی (16) سوم مرتضی پاشایی (17) سوم مرتضی پاشایی (18) سوم مرتضی پاشایی (19) سوم مرتضی پاشایی (20) سوم مرتضی پاشایی (21) سوم مرتضی پاشایی (22) سوم مرتضی پاشایی (23) سوم مرتضی پاشایی (24) سوم مرتضی پاشایی (25) سوم مرتضی پاشایی (26) سوم مرتضی پاشایی (27) سوم مرتضی پاشایی (28) سوم مرتضی پاشایی (29) سوم مرتضی پاشایی (30) سوم مرتضی پاشایی (31) سوم مرتضی پاشایی (32) سوم مرتضی پاشایی (33) سوم مرتضی پاشایی (34) سوم مرتضی پاشایی (35) سوم مرتضی پاشایی (36) سوم مرتضی پاشایی (37) سوم مرتضی پاشایی (38) سوم مرتضی پاشایی (39) سوم مرتضی پاشایی (40) سوم مرتضی پاشایی (41)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.