مبارزه نادر مار پیتون و تمساح با بلعیده شدن تمساح به پایان رسید.

 

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان