افتتاحیه دومین برج بلند ایران در گرگان

ادامه خواندن “افتتاحیه دومین برج بلند ایران در گرگان”

مرکز تجارت جهانی ، بلند ترین ساختمان نیویورک

ادامه خواندن “مرکز تجارت جهانی ، بلند ترین ساختمان نیویورک”

عکس هایی از بلندترین برج دنیا

ادامه خواندن “عکس هایی از بلندترین برج دنیا”